Piagam Pelanggan

UNIT PELUPUSAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Proses membeli pelan

1 jam

2

Pendaftaran permohonan sehingga mendapatkan nombor rujukan.

30 minit

3

Proses permohonan yang telah didaftarkan sehingga penolakan ringkas oleh Pentadbir Tanah Daerah

3 bulan

4Proses permohonan bagi mendapat Pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri hingga pendaftar hakmilik ( permohonan dianggap selesai )3 tahun
5Memaklumkan keputusan oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada pemohon.2 bulan

UNIT PENDAFTARAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

1

Memastikan pendaftaran urusniaga diselesaikan dalam tempoh seperti berikut: 

a) Pindahmilik Tanah          -      1 hari bekerja

b) Gadaian dan Pajakan      -      21 hari bekerja

c) Melepaskan Gadaian       -      21 hari bekerja

d) Ismen                            -      21 hari bekerja

e) Lien                               -      21 hari bekerja

2

Memastikan pendaftaran bukan urusniaga diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja

3

Memastikan pendaftaran hakmilik sementara diselesaikan dalam tempoh yang tekah ditetapkan mengikut bilangan hakmilik seperti berikut:

a) 1 Hakmilik                   -      1 hari bekerja

b) 2-50 Hakmilik              -      21 hari bekerja

c) Lebih 50                     -     28 hari bekerja

4Memastikan pendaftaran hak milik kekal diselesaikan dalam tempoh 28 hari bekerja.
5Memastikan perintah jual dilaksakan dalam tempoh 6 bulan

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan semua permohonan tukar syarat pertanian kepada pertanian.

3 bulan

2

Memastikan semua permohonan pecah sempadan / pecah bahagian / cantuman tanah

8 bulan

3

Memastikan semua permohonan perizaban.

2 tahun

4Memastikan permohonan pembangunan tanah melalui serahbalik dan bermilik Seksyen 204D KTN berjalan lancar.8 bulan

UNIT KUATKUASA

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memproses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara bercantum Permit selepas permohonan diterima.

6 bulan

2

Memproses Permohonan Permit Bahan Batuan bagi Tanah Milik dan Pembaharuan Permit Bahan Batuan bulanan selepas permohonan diterima.

14 hari

3

Mengeluarkan permit 4B dan 4C selepas bayaran diterima.

2 jam

UNIT HASIL

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan setiap urusan penerimaan hasil tanah di kaunter diselesaikan dalam tempoh tiga (3) minit.

3 minit

2

Memastikan setiap urusan penerimaan hasil pelbagai di kaunter diselesaikan dalam tempoh lima (5) minit untuk satu urusniaga dibawah nilai RM1000.00.

5 minit

3Memastikan setiap urusan penerimaan hasil pelbagai di kaunter diselesaikan dalam tempoh lima (15) minit untuk satu urusniaga bagi nilai RM1000.00 dan ke atas.15 minit

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan maklumbalas terhadap setiap aduan disampaikan kepada pelanggan.

5 hari

2

100% permohonan lesen minuman yang memabukkan dikeluarkan.

14 hari

3

Memproses urusan-urusan perkhidmatan penjawat-penjawat awam pejabat ini mengikut tempoh yang ditetapkan.

4

Memproses urusan membayar bil-bil dari tarikh tuntutan diterima.

14 hari

5

Menerima permohonan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa sebelum sepuluh (10) haribulan tiap-tiap bulan dan menguruskan pembayaran dalam tempoh empat belas (14) hari.

14 hari

6

Menguruskan permohonan menduduki rumah kerajaan.

5 hari

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH - PEMBANGUNAN FIZIKAL

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan proses pembayaran baucer dibuat bermula dari tarikh inbois.

14 hari

2

Memastikan semua projek akan mula diproses pelaksaannya selepas menerima waran peruntukan.

2 minggu

3

Surat tawaran kerja sebutharga/tender akan dihantar kepada kontraktor selepas jawatankuasa sebutharga bermesyuarat.

1 hari

4

Baucar-baucar bayaran akan disediakan selewat-lewatnya satu (1) minggu dari tarikh penyerahan kerja/tuntutan diterima kecuali terdapat kesilapan di pihak pemborong/pembekal.

1 minggu

5

Menyediakan laporan prestasi projek bulanan pada minggu pertama setiap bulan.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH - PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

1

Mengurangkan kadar rakyat termiskin daerah dengan menyediakan prasarana yang sempurna serta mewujudkan masyarakat bumiputera yang berdaya maju.

2

Memastikan semua Penolong Pegawai Tadbir Mukim, Pengerusi JKKK, dan JKKK komitmen dengan rancangan pembangunan kerajaan di peringkat Daerah.

3

Memastikan penduduk Daerah Bera dapat menerima perubahan-perubahan semasa dan tidak ketinggalan di bidang ekonomi dan infrastruktur.

4

Menyelaraskan pentadbiran JKKK/ JKKB dan JKKR.

5

Menyelaras maklumat-maklumat dan data-data kemudahan luar bandar dan kampung-kampung di Daerah Bera.

6Membasmi kemiskinan melalui Program Pembangunan Rahyat Termiskin (PPRT), serta meningkatkan taraf ekonomi penduduk luar bandar dengan Program Peningkatan Pendapatan (PPP).

Tarikh Kemaskini: 09/10/2019 13:45:45

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 187 kali.


Kembali ke Atas