Piagam Pelanggan

UNIT PELUPUSAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Proses membeli pelan

1 jam

2

Pendaftaran permohonan sehingga mendapatkan nombor rujukan.

10 minit

3

Proses permohonan yang telah didaftarkan sehingga penolakan ringkas oleh Pentadbir Tanah Daerah

1 bulan

4Proses permohonan bagi mendapat Pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri hingga pendaftar hakmilik ( permohonan dianggap selesai )3 tahun
5Memaklumkan keputusan oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada pemohon.2 bulan

UNIT PENDAFTARAN

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

1

Memastikan pendaftaran urusniaga diselesaikan dalam tempoh seperti berikut: 

a) Pindahmilik Tanah          -      1 hari bekerja

b) Gadaian dan Pajakan      -      21 hari bekerja

c) Melepaskan Gadaian       -      21 hari bekerja

d) Ismen                            -      21 hari bekerja

e) Lien                               -      21 hari bekerja

2

Memastikan pendaftaran bukan urusniaga diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja

3

Memastikan pendaftaran hakmilik sementara diselesaikan dalam tempoh yang tekah ditetapkan mengikut bilangan hakmilik seperti berikut:

a) 1 Hakmilik                   -      1 hari bekerja

b) 2-50 Hakmilik              -      21 hari bekerja

c) Lebih 50                     -     28 hari bekerja

4Memastikan pendaftaran hak milik kekal diselesaikan dalam tempoh 28 hari bekerja.
5Memastikan perintah jual dilaksakan dalam tempoh 6 bulan

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan semua permohonan tukar syarat pertanian kepada pertanian.

3 bulan

2

Memastikan semua permohonan pecah sempadan / pecah bahagian / cantuman tanah

8 bulan

3

Memastikan semua permohonan perizaban disempurnakan dalam tempoh 2 tahun.

2 tahun

4Memastikan permohonan pembangunan tanah melalui serahbalik dan bermilik Seksyen 204D KTN berjalan lancar.8 bulan

UNIT KUATKUASA

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memproses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara bercantum Permit selepas permohonan diterima.

6 bulan

2

Memproses Permohonan Permit Bahan Batuan bagi Tanah Milik dan Pembaharuan Permit Bahan Batuan bulanan selepas permohonan diterima.

14 hari

3

Mengeluarkan permit 4B dan 4C selepas bayaran diterima.

2 jam

UNIT HASIL


BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan setiap urusan penerimaan hasil tanah di kaunter diselesaikan dalam tempoh tiga (3) minit.

3 minit

2

Memastikan setiap urusan penerimaan hasil pelbagai di kaunter diselesaikan dalam tempoh lima (5) minit untuk satu urusniaga dibawah nilai RM1000.00.

5 minit


BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan maklumbalas terhadap setiap aduan disampaikan kepada pelanggan.

5 hari

2

Memproses urusan-urusan perkhidmatan penjawat-penjawat awam pejabat ini mengikut tempoh yang ditetapkan.

3

Memproses urusan membayar bil-bil dari tarikh tuntutan diterima.

14 hari

4

Menerima permohonan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa sebelum sepuluh (10) haribulan tiap-tiap bulan dan menguruskan pembayaran dalam tempoh empat belas (14) hari.

14 hari

5

Menguruskan permohonan menduduki rumah kerajaan.

5 hari

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Memastikan proses pembayaran baucer dibuat bermula dari tarikh inbois.

14 hari

2

Memastikan semua projek akan mula diproses pelaksaannya selepas menerima waran peruntukan.

2 minggu

3

Surat tawaran kerja sebutharga/tender akan dihantar kepada kontraktor selepas jawatankuasa sebutharga bermesyuarat.

1 hari

4

Baucar-baucar bayaran akan disediakan selewat-lewatnya satu (1) minggu dari tarikh penyerahan kerja/tuntutan diterima kecuali terdapat kesilapan di pihak pemborong/pembekal.

1 minggu

5Menyediakan projek bantuan rumah dalam tempoh 5 bulan selepas menerima kelulusan5 bulan
6Memproses pendaftaran peserta e-kasih untuk diangkat ke Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Mesyuarat Focus Group (FGD).3 bulan

Tarikh Kemaskini: 28/10/2021 17:44:59

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 878 kali.


Kembali ke Atas